مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون در گفت وگو با «مشعل» وضعيت انجام مسئوليت هاي اجتماعي را تشريح کرد:
کمک به توسعه روستاها
 اشتغال زايي نيروهاي بومي

مشعل    شركت بهره برداري نفت و گاز كارون به عنوان بزرگ ترين زيرمجموعه  شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مسئوليت راهبري و توليد صيانتي نفت، گاز و مايعات گازي از ميدان هاي رامين،آب تيمور، منصوري و اهواز را که از بزرگ ترين ميادين نفت خام ايران هستند، به عهده دارد. اين شركت در صنعت نفت داراي جايگاهي راهبردي است و رتبه نخست توليد نفت و گاز را در ميان شرکت هاي تابعه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب داراست. اين شرکت جدا از وظيفه ذاتي توليد نفت، در سال هاي گذشته اقدام هاي ارزشمندي در حوزه عمل به مسئوليت هاي اجتماعي انجام داده است، به گونه اي که سال پيش كارگروه «محروميت زدايي» را با هدف رفع محروميت از مناطق نفتي تحت مسئوليت خود تشکيل داد. خدمات شايان توجه و ارزشمند شركت بهره برداري نفت و گاز كارون به محيط پيراموني و مردم محروم منطقه در حالي صورت مي گيرد که اين شرکت از محل صرفه جويي هاي اقتصادي در اجراي بحث پروژه هاي موجود، مساعدت هاي عام المنفعه در خوري انجام داده و بر همين مبنا و به اعتقاد آگاهان منطقه، شرکت نفت و گاز کارون همواره نقشي بي بديل در توسعه، عمران و آباداني مناطق پيراموني خويش و روستاهاي همجوار تاسيسات نفتي ايفا کرده است.صاحب نظران معتقدند که با توجه به عمق محروميت در مناطق پيراموني تاسيسات شرکت هاي بهره بردار مناطق نفت خيز جنوب و روستاهاي همجوار مناطق عملياتي که ريشه در سال هاي گذشته دارد ، ضروري است رديفي مشخص در بودجه اين شرکت ها به اين موضوع مهم اختصاص داده شود. آنچه مبرهن است اين که توسعه نيافتگي، روستاهاي همجوار مناطق نفتي را آزار مي دهد و با اقدام هاي کوتاه مدت نمي توان اين چهره را از سيماي اين مناطق زدود؛ اما قطعاً با برنامه ريزي و تدابير ويژه مي توان در چند سال آتي، بر اين پديده نابهنجار غلبه کرد.در اين زمينه صاحب نظران معتقدند که شركت بهره برداري نفت و گاز كارون، بيش از حد توان و بضاعت خود در پاک کردن چهره فقر از اين مناطق کوشيده است؛ اما همان گونه که اشاره شد، رفع همه محروميت ها، در گرو توجه بيش از پيش مادي و معنوي به محيط پيراموني تاسيسات و اتخاذ ساز و کار مناسب و تخصيص بهينه منابع است.صاحب نظران تاکيد دارند که مجلس و دولت، نقش بسزايي در اصلاح قوانين تامين بودجه لازم براي محروميت زدايي از منطقه دارند. بديهي است که ايفاي رسالت خطير عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، نيازمند مساعدت و هم سويي سازمان هاي ذي ربط است.  بر اين اساس محسن دهانزاده، مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون، طي گفت وگويي با «مشعل» به تشريح اقدام هاي انجام شده از سوي اين شركت پرداخته است که با هم مي خوانيم.
مسئوليت هاي اجتماعي، يکي از حوزه هاي تازه اي است که در سال هاي اخير مورد توجه تدبيرپردازان صنعت نفت قرار گرفته است. به عنوان پرسش نخست، توجه به اين مقوله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
مسئوليت  اجتماعي، تعهد سازمان ها به توسعه پايدار جامعه و رويکرد اخلاقي آنان به حل مشکلات اجتماع است و توجه به اين حوزه، از آن نظر حائز اهميت است که هزينه هاي اجتماعي را کاهش مي دهد و موجب ارتقاي عملکرد کارکنان مي شود. مسئوليت اجتماعي، يک باور سازماني است که به دنبال خلق ارزش مشترک بين ذي نفعان سازمان است. سازمان هاي موفق، تداوم و ادامه حيات خود را در گرو احساس مسئوليت در برابر اجتماع مي بينند و با رويکردي آينده نگر، مسئوليت اجتماعي را نه تنها سياستي هزينه بر تلقي نکرده، بلکه آن را به نوعي سرمايه گذاري انساني و اجتماعي به شمار مي آورند.
 
اصولاً چه نوع اقدام هايي را در موضوع مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ها مي توان در نظر گرفت؟ آيا هر اقدامي خارج از ماموريت و رويکرد اصلي سازمان، جزو CSR محسوب مي شود؟
اقدام هايي در زمره مسئوليت هاي اجتماعي سازمان ها قرار مي گيرند که همکاري داوطلبانه سازمان در مسير توسعه پايدار اقتصادي و بهبود کيفيت زندگي باشند. مسئوليت هاي اجتماعي شرکت به مجموع وظايف و تعهداتي که سازمان  بايد براي حفظ، مراقبت و مساعدت به جامعه پيراموني خود ارائه دهد، گفته مي شود.

  پيشنهادهاي اجرايي شما براي توسعه و تسهيل CSR در صنعت نفت و اقدام هاي محسوس تر در اين حوزه چيست؟
صنعت نفت از بدو فعاليت خود در ايران که پيشينه آن به بيش از يک قرن پيش بازمي گردد، يعني زماني که مفهوم مسئوليت هاي اجتماعي به هيچ شکلي مطرح نبوده، همواره منشاء خدمات به جوامع پيراموني و موجب عمران و آباداني اين جوامع شده و اين خدمت همچنان در اجتماع جاري و ساري است که پيشنهاد مي شود براي آگاهي جامعه از تعهد اين صنعت به حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، اقدام ها، برنامه ها، هزينه ها و مسئوليت هاي اجتماعي صورت گرفته و در حال انجام برنامه هاي آتي صنعت نفت، مشخص و اطلاع رساني شود، ضمن اين که ضرورت دارد محدوده و چارچوب دقيق مسئوليت هاي اجتماعي سازمان هاي تحت امر وزارت نفت در حوزه هاي مختلف از قبيل محيط زيست، بازار و صنعت جامعه و کشور و درون سازمان تعريف و مشخص شود که اين امر، مستلزم شناسايي ذي نفعان و اولويت بندي آنها و درخواست هايشان متناسب با امکانات، اختيارات و بودجه موجود در سازمان هاست.

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون تاکنون چه اقدام هايي براي کمک به روستاهاي همجوار تاسيسات نفتي و مسئوليت هاي اجتماعي خود انجام داده است؟
 اين شرکت در کنار ماموريت خطير اقتصادي به انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود نيز تعهد دارد و به دليل مجاورت با کلانشهر اهواز در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، ملزم به رعايت تعهدات و وظايف مختلفي است و همواره در اين مسير، خدمات رساني کرده است. گزيده اي از اقدام هاي عام المنفعه اين شرکت در مناطق پيراموني تاسيسات و مناطق عملياتي حوزه فعاليت اين شرکت را به صورت تيتروار به آن اشاره مي کنم که شامل اقدام هاي عام المنفعه شركت بهره برداري نفت و گاز كارون در قالب مسئوليت هاي اجتماعي در روستاهاي همجوار با تأسيسات در بخش هاي غيزانيه، مركزي و اسماعيليه کلانشهر اهواز و روستاهاي شهرستان هاي کارون و شادگان مي شود:

الف ) حوزه اشتغال زايي:
- به کارگيري يک هزار و 293 نفر از اهالي روستاهاي همجوار تأسيسات در بخش هاي غيزانيه، مرکزي، اسماعيليه، علي آباد بروال در کلانشهر اهواز و شهرستان شادگان با مجموع پرداختي سالانه 322 ميليارد ريال حقوق و مزايا.

بخش غيزانيه اهواز
به منظور ايجاد امنيت و اشتغال زايي ساكنان روستاهاي همجوار تاسيسات و چاه ها در بخش غيزانيه، بيش از 400 نفر از نيروهاي بومي منطقه براي حراست از چاه هاي موجود به صورت ثابت و موقت از سوي 4 پيمانكار بومي به كارگيري شده اند كه متوسط حقوق دريافتي ماهانه آنان حدود 22 ميليون و 500 هزار ريال و در سال بيش از 108ميليارد ريال (معادل 10 ميليارد و 800 ميليون تومان) است.

کوي علي آباد بروال
50 نفر از اهالي کوي علي آباد (بروال) به صورت نوبت كار در پست هاي نگهباني چاه ها، خطوط لوله و تاسيسات شركت كارون با ميانگين حقوق دريافتي ماهانه حدود20 ميليون ريال (دوميليون تومان) اشتغال دارند که دريافتي سالانه آنها 12 ميليارد ريال (معادل 1 ميليارد و 200 ميليون تومان) است.

بخش مرکزي اهواز (دغاغله)
حراست از تاسيسات مجموعه صنعتي شماره (3) اهواز از سوي 156 نيرو تامين مي شود که 155 نفر آنان نيروهاي بومي روستاي دغاغله و روستاهاي اطراف هستند. همچنين 82 نفر نيروي بومي در پست هاي نگهباني از چاه هاي اين مجموعه اشتغال دارند که در مجموع 237 نفر از اهالي دغاغله و روستاهاي همجوار از سوي 2 پيمانكار بومي به كارگيري شده اند و متوسط حقوق دريافتي ماهانه آنان حدود 23 ميليون و 200 هزار ريال و در سال حدود 66 ميليارد ريال (معادل 6 ميليارد و 600 ميليون تومان) است.


بخش اسماعيليه اهواز (آب تيمور)
حراست مجموعه صنعتي آب تيمور در بخش اسماعيليه اهواز، داراي 114 نيروست که 92 نفر آن از نيروهاي بومي روستاهاي بخش اسماعيليه هستند و از سوي يک پيمانكار بومي به كارگيري شده اند     .  متوسط حقوق دريافتي ماهانه آنان حدود 23 ميليون و 800 هزار ريال و در سال بيش از 26ميليارد ريال (معادل 2 ميليارد و 600 ميليون تومان) است. جمع پرداختي سالانه اين شرکت در حوزه اشتغال زايي روستاييان همجوار تاسيسات، حدود 320 ميليارد ريال (معادل 32 ميليارد تومان ) است.

روستاهاي شادگان
به منظور ايجاد امنيت و اشتغال زايي ساكنان اطراف چاه هاي ميدان منصوري در منطقه شادگان، بيش از 514 نفر از نيروهاي بومي منطقه براي حراست از چاه هاي موجود به صورت ثابت و موقت از سوي دو پيمانكار بومي به كارگيري شده اند كه ميزان پرداخت حقوق آنان در سال بيش از 110ميليارد ريال (معادل 11 ميليارد تومان) است.
 
ب ) حوزه زير ساخت
1- تأمين آب شرب:
 کمک به طرح آبرساني روستاهاي بخش غيزانيه به مبلغ 60 ميليارد ريال (بابت احداث 30 كيلومتر خط لوله آب آشاميدني در بخش غيزانيه) از سوي شرکت کارون
 تأمين آب شرب روستاهاي بخش غيزانيه به مدت 51 روز از طريق 2 دستگاه تانکر به ميزان 5 ميليون ليتر طي سال هاي 94 و 95. همچنين گفتني است که از ابتداي مرداد امسال نيز اين کار شروع شده و تا پايان آبان ماه ادامه دارد.
 واگذاري 6 کيلومتر لوله 12 اينچ به آبفاي روستايي براي تامين آب شرب روستاهاي بخش غيزانيه در سال 95
  کارگذاري 1300 متر لوله 6 اينچ براي آبرساني به روستاي مشرحات
لازم به ذکر است که آبرساني به واحدهاي عملياتي شركت مستقر در كريت كمپ، از طريق تانكر انجام مي شود.

2- احداث جاده دسترسي:
برنامه ريزي براي ترميم و تعريض جاده ورودي روستاي علي آباد براول به مبلغ 16 ميليارد ريال در قالب پروژه هاي توسعه اي

3- توسعه فضاهاي آموزشي، ورزشي و مذهبي:
  بازسازي، نوسازي و تجهيز مدرسه عدالت صفيره و تحويل به اهالي در سال1396
  بازسازي و نوسازي کامل مدرسه روستاي مشرحات در سال1396
  باز سازي و ديوارکشي مدرسه روستاي عينيت در سال1396
  تكميل احداث مدرسه 3 کلاسه شهيد مطهري در روستاي منصوره طي سال 1396 (آماده واگذاري)
  احداث مدرسه 2 کلاسه در روستاي بيت محارب زرگان با بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي
 تعهد احداث 3 مدرسه 2 کلاسه در روستاهاي ابوکبريه، غدير حبسه و منيثر بخش غيزانيه تا پايان سال 1396
 اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال براي كمك به ساخت مدرسه روستاي خسراوي
  احداث و واگذاري مجتمع فرهنگي - ورزشي كوي پليس در كلانشهر اهواز طي اسفندماه 1395
 احداث و بهسازي 3 قطعه زمين فوتبال در روستاي تل اسود و عگله زويده غيزانيه به مساحت 2 هکتار
 احداث وضوخانه و 4 چشمه سرويس بهداشتي براي مسجد روستاي زرگان ابوفاضل
  تعهد کمک به بازسازي و نوسازي مساجد روستاهاي غيزانيه در سال 1396 تا سقف يک ميليارد ريال
 برنامه ريزي براي احداث مسجد روستاي صفيره در سال1396 تا سقف 50 ميليون ريال
 تحويل سيستم صوتي كامل به دهيار روستاي روزنه در سال 1396 و برنامه احداث كف حسينيه.
 پيگيري خريداري يك دستگاه كولر ايستاده براي حسينيه روستاي بُهُر در بخش اسماعيليه و برنامه ريزي براي ترميم آن در سال 1396

4- مبارزه با ريزگردها، لايروبي انهار و احداث کانال:
- تحويل 30 شاخه لوله 20 اينچ (12 متري) به مؤسسه جهاد نصر(از طريق مديريت كالاي ستاد) براي کمک به طرح اضطراري تأمين آب عرصه هاي بحراني ريزگردها در خوزستان در اسفند 95
 لايروبي انهار اطراف شهرستان شادگان(ميدان منصوري) به مدت 120 روز در سال 1395 با هزينه مالي حدود 2 ميليارد ريال که منجر به احياي 2500 اصله نهال نخل در روستاهاي اطراف منصوري و منطقه احمدآباد شد.
 احداث 5 کيلومتر کانال آب براي آبرساني به احشام روستاهاي بخش غيزانيه با برآورد مالي 350 ميليون ريال
 حفر کانال در روستاهاي غدير حسبه، فرهه 2 و مسلميه به طول 4 کيلومتر و عمق 3 متر به صورت رفت و برگشت
 لايروبي کانال آب روستاي کريت برومي به طول 2 کيلومتر
 به تازگي نيز ( نيمه دوم مهر96) با هماهنگي مدير عامل مناطق نفت خيز جنوب، ساخت يك مدرسه 6 كلاسه در روستاي دغاغله کلانشهر اهواز و چهار مدرسه 3 كلاسه دخترانه در بخش هاي اسماعيله، مركزي ( شهرستان اهواز ) و سويسه و كوت عبداله ( شهرستان کارون ) در دستور کار اين شرکت قرار گرفته که در حال برنامه ريزي و تهيه نقشه آن هستيم.


در شرايط فعلي اولويت ها و الزام هاي CSR در مناطق نفت خيز جنوب و شرکت هاي تابعه کدام است؟
با توجه به نقش تاثير گذاري مستقيم شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شرکت هاي تابعه آن در اقتصاد و توسعه کشور و رسالت خطير توليد پايدار و صيانتي محصولات هيدروکربوري و پشتيباني و نگهداشت از آن، اهتمام بيش از پيش به محيط زيست و رعايت الزام هاي زيست محيطي در توليد نفت و گاز و برداشت از مخازن، بخشي از اولويت اين سازمان به شمار مي آيد.
همچنين کمک به توسعه پايدار و متوازن جوامع حوزه فعاليت، توجه به ايجاد اشتغال نيروهاي بومي، تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد و ارتقاي سطح رضايتمندي آنان به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان در چارچوب امکانات و اعتبارات موجود     ، بخش ديگري از اولويت هاي CSR در مجموعه عظيم مناطق نفت خيز جنوب است.
 ميزان تعهد شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در زمينه حفاظت از محيط زيست تا چه ميزان است و چه اقدام هايي در اين زمينه انجام مي شود؟
فرهـنگ تعـامل مطلـوب با ذي نفعان، يک