حفظ ثروت ملي از نظرشما چه معنا و حسي د ارد ؟
  مسعود  نوري- رئيس ناحيه بازرگان - هنگامي كه صحبت از «ثروت و سرمايه» شود ، عموما مفهوم اقتصاد ي آن به ذهن تد اعی می شود ؛ د ر حالي كه مي د انيم ثروت به چند  شاخه اقتصاد ي، اجتماعي، فرهنگي و... تقسيم شد ه است، ثروت اجتماعي همانند  منابع انساني، نيروي كار جوان و د انش و تجربيات افراد  از سرمايه هاي آن به حساب مي آيد  و تماما مستلزم محافظت و برنامه ريزي برای توسعه و رشد  است. سرمايه هاي فرهنگي و غيره نيز از اين قاعد ه مستثني نيست، اما د ر مورد  ثروت اقتصاد ي و ملي همانند  تعاريف مختلف علمي به مفهوم د ارايي عمومي همانند  معاد ن، زمين هاي باير و غيره اشاره کرد  كه عموما «از سوی د ولت و بخش هاي د ولتي اد اره می شود ، ولي د رآمد  و نفع آن متعلق به تمامي مرد م و د ر واقع منافع عمومي است. نحوه تمركز و مد يريت ثروت، تاثير اصلي د ر شكل گيري اقتصاد  جامعه د ارد  و حفاظت از ثروت ملي مي تواند  چرخه يك كشور را با توان هر چه بيشتر به طرف جلو به حركت د رآورد  و موجب پيشرفت شود .  د ر كشوري كه چنين نباشد ، بي شك مسئولان ارشد  كه زمام د ار امورند ، د ر خود  مسئوليتي د ر خصوص صيانت از ثروت و سرمايه ملي احساس نمي كنند  و اين موضوع سبب می شود  فقر، فساد ، بيكاري و تباهي به بار بیاید  و ثروت هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصاد ي نابود  شود .
همان گونه كه امام سجاد  (ع) فرمود ه اند  بايد  اموال را جز از راه حلال نگيري و جز به راه حلال صرف نكني و از موضعش منحرف نكني و چون مال از اوست، جز د ر مسير او به كار نگيري و جز مايه حركت به سوي او قرار ند هي.
و د ر نامه اي از امير المومنين علي (ع) خطاب به مالك اشتر مي فرمايد :بپرهيز از ويژه سازي (انحصار طلبي) د ر چيزي كه همه مرد م د ر آن برابرند .
 بد يهي است از طريق ثروت اوليه است كه ثروت جد يد ي توليد  مي شود ، حتي  علاوه بر اينكه هزينه جبران مي شود ، نفعي نيز حاصل می شود ، اين د رحالي است كه اگر اشخاص خود  را حافظ منافع و ثروت ملي ند انند ، ثروت  اوليه نيز از بين رفته و كار و توليد  نيز افت می کند  و نهايتا چيزي براي پيشرفت نخواهد  ماند  و چنين جامعه اي محكوم به زوال خواهد  شد .
نهايتا پرهيز از قد رت و منفعت طلبي و تفكر و تلاش براي رسيد ن به پيشرفت عمومي خود  به خود  حس محافظت از ثروت عمومي را د ر هر فرد ي به وجود  مي آورد  و غير از اين نه مقبول خد اوند  متعال بود ه و نه مورد  قبول و پذيرش هيچ شخص شرافتمند ي است.
نفت سرمايه ملي است و تك تك افراد  می باید  د ر جهت صيانت از آن با نهايت سلامت، د قت، جد يت و قاطعيت مطلوب مد يريت کنند  و برای رسيد ن به ثروت اقتصاد ي ملي نهايت تلاش را به كار گیریم تا اين ثروت ملي د ر جهت نفع تمامي ملت مد يريت شود  و د ر شكل گيري اقتصاد  پوياي جامعه،نقش اصلي خود  را ايفا کند . اميد  است مد يران كلان جامعه اين موارد  را سرلوحه كار قرار د هند  و نتيجه حفظ ثروت ملي براي ايران عزيز شود .

 

   مرتضی بشیر- رئیس ناحیه خوی- ثروت از مفاهیم عامی است که د ر حوزه های موضوعی مختلف استفاد ه می شود ، ثروت را می توان شاخص تعیین جایگاه اقتصاد ی هر فرد  د انست که کیفیت و کمیت آن د ر تقسیم بند ی تعیین کنند ه است.
به گفته آد ام اسمیت، یکی از اقتصاد  د انان که مفهوم ثروت را این چنین بیان کرد ه است: د سته ای از ظرفیت های تولید ی است که مورد  بهره برد اری قرار می گیرد .
به طور کلی د ر معنای ثروت، تولید  و ارزش افزود ه نقش اساسی د ارد .
د ر هر سازمان نیروی انسانی نقش اساسی د ر ثروت و سرمایه د ارند  که با آموزش های د وره ای و ایجاد  تجارب و افزایش علم و آگاهی و نیز به کارگیری نیروها د ر جایگاه های اختصاصی از لحاظ نوع تجارب و انباشته های علمی، نقش آنها شکوفاتر می شود  و به افزایش بهره وری و تولید  کمک می کند  و بر حفظ این ثروت و سرمایه نقش بسزایی د ارد .
د ر صنعت نفت نیز، نیروی انسانی از فاکتورهای سرمایه محسوب می شود  که می باید  بر اساس آرمان و اهد اف د رمسیر  بهره وری بیشتر هد ایت و آموزشهای لازم و بیشتر قرار بگیرند  که این خود  سبب ایجاد  تجارب افراد  و تخصص بیشتر و افزایش بهره وری و تولید  می شود .
شركت ملي پخش فراورد ه هاي نفتي منطقه اروميه از چهار راه مرزی بازرگان، سرو، رازی و پلد شت با کشورهای همسایه د ر ارتباط است و روزانه ناوگان حمل و نقل  برای جابه جایی کالا و نیز خروج و ورود  مسافر از کشور ترد د  د ارد .
نیروهای انسانی مستقر د ر این مرزها با تلاش شبانه روزی با کنترل مضاعف و نظارت د قیق و با مشقت فراوان از جمله د وری از خانواد ه، کمی امکانات، خطرهای راه و جاد ه و محل کار و نامساعد  بود ن شرایط جوی د ر فصول سرد  وظایف محوله را به نحوه قابل قبول انجام می د هند  تا از قاچاق سوخت از طریق افراد  سود جو و نیز هد ر رفت سرمایه ملی نفت جلوگیری و پشتیبانی شود .
کلیه نیروهای مسقر د ر مرز با تمامی مشکلات، تنها به فکر اهد اف و آرمان سازمانی خود  بود ه و با توکل برخد اوند  بر این مشکلات فائق آمد ه تا هم از این ثروت و سرمایه ملی حفاظت کنند  و هم اهد اف سازمان را به سر منزله توفیق برسانند .