آخرين اقدام هاي انجام شد    ه
د    ر مهار چاه شماره 147 رگ سفيد    
 پاکسازي محوطه چاه رگ سفيدآغاز شد    

مشعل  تنها 15 روز از فوران و آتش چاه 147 ميد    ان رگ سفيدگذشته است، فراهم سازي مقد    مات و تمهيد    ات مهار اين چاه سرکش، د    ر اين مد    ت آنقد    ر چشمگير و متراکم بود    ه است که به راحتي مي توان نشانه هايي از رقم خورد    ن رکورد    هايي جد    يدد    ر اين زمينه را مشاهد    ه کرد    ؛ رکورد    هايي که معاون مد    يرعامل شرکت ملي نفت ايران د    ر پايان د    ومين سفر چندروزه خودبه منطقه، پيش بيني  کرد    ه و اکنون محقق شد    ه است. اقد    ام هايي نظير احد    اث د    و لوکيشن 10 هزار متر مربعي ظرف کمتر از سه هفته، د    ر قياس با بازه زماني هفت ماهه ايجاديک لوکيشن د    ر ساختار صخره اي منطقه رگ سفيد    ، يکي از اين رکورد    هاست که راه برون رفت از کوه آتش را با تيشه عشق جوانان اين مرز و بوم و تد    بير و توکل مد    يران و مرد    ان کارآزمود    ه نفت ميسر ساخته است.
احد    اث 250 کيلومتر خط لوله انتقال آب از ساحل رود    خانه زهره د    ر منطقه زيد    ون تا استخر آب 130 هزار بشکه اي مشرف به محوطه آتش و احد    اث چندکيلومتر راه هاي د    سترسي عاد    ي و اضطراري، بخش د    يگري از اين اقد    ام هاي کم نظير د    ر د    و هفته گذشته است؛ علاوه بر اين، خارج سازي بيش از 80 د    رصداد    وات و تجهيزات و آهن آلات سوخته موجودد    ر سر راه که با حضور نيروهاي با تجربه نفت و حفاري و همد    وشي مد    يران ارشداين شرکت ها  د    ر خط مقد    م جد    ال با آتش به سامان رسيد    ، بخش د    يگري از پيشرفت موفقيت آميز عمليات د    ر مرحله مقد    ماتي بودکه تمامي موانع و زوايدموجودد    ر ضلع غربي و جنوبي چاه را به طور کامل پاکسازي و د    سترسي به مرکز آتش را تسهيل کرد    . د    ر گزارش پيش رو آخرين اقد    ام هاي انجام شد    ه د    ر هفته گذشته مرور کرد    ه ايم.
مد    يرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بعد    ازظهر چهارشنبه (24 آبان ماه) از آماد    ه‎سازي لوکيشن‎هاي A و C د    ر محوطه چاه خبر د    ادو گفت: «استقرار د    کل‎ها براي حفاري چاه‎هاي عمود    ي و افقي د    ر مجاورت چاه 147 رگ‎سفيدآغاز مي‎شود    . د    ر عملياتي سريع و با انجام مقد    مات کار، لوکيشن‎هاي A و C به منظور استقرار 2 د    کل آماد    ه شد    ه است و طي ساعات آيند    ه، عمليات استقرار نخستين د    کل آغاز مي‎شود    .»  عاليپور اضافه مي کند    : «د    ر حد    ود17 روزي که از وقوع حاد    ثه آتش سوزي د    ر رگ سفيدمي‎گذرد    ، اقد    ام هاي زياد    ي از جمله احد    اث استخر، ساخت جاد    ه، ساخت لوکيشن حفاري و... انجام شد    ه است که انجام آن د    ر شرايط عاد    ي به 6 تا 9 ماه زمان نياز د    اشت. پس از پاکسازي کامل چاه، عمليات Top Kill براي خاموشي از سطح آغاز مي‎شودو به موازات آن، خاموشي از طريق چاه‎هاي انحرافي نيز د    ر د    ستور کار قرار مي‎گيرد    .

شمارش معکوس براي پاکسازي کامل محوطه چاه
با راه‎اند    ازي سامانه خنک کنند    ه (کولينگ) و استفاد    ه از 2 د    ستگاه اتي‎واگن، 2 محموله مخازن سيال از محوطه چاه 147 رگ‎سفيدخارج شدو عمليات پاکسازي بقاياي د    کل 95 از محوطه چاه شتاب بيشتري گرفت؛ گروه عمليات مهار فوران و آتش چاه 147 ميد    ان رگ سفيدمتشکل از متخصصان شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب و ملي حفاري شامگاه چهارشنبه (24 آبان ) طي يک عمليات فشرد    ه چهار ساعته (ساعت 20 تا 24) زير پوشش آب افشان ها و با خنک سازي اطراف چاه، 2 محموله مخازن سيال را از د    رون آتش بيرون کشيد    ندو به تد    ريج زمينه د    سترسي به سازه اصلي د    کل د    ر د    هانه چاه را فراهم کرد    ند    .   
انتقال د    کل 93 فتح به موقعيت لوکيشن C
با پايان يافتن کار احد    اث لوکيشن C، د    کل حفاري 93 فتح به اين موقعيت انتقال يافت. با استقرار کامل اين د    کل، عمليات حفاري با هد    ف رسيد    ن به عمق 2400 متري و کنترل فوران چاه 147 رگ سفيدد    ر صورت عد    م توفيق د    ر مهار از سطح، آغاز مي شود    . همچنين اعلام شداحد    اث لوکيشن A نيز بعد    ازظهر روز پنج شنبه (25 آبان) نهايي مي‎شودو د    کل 94 فتح شرکت ملي حفاري به اين موقعيت اعزام خواهدشد    .

پاکسازي 80 د    رصدتجهيزات محوطه چاه
مد    يرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از پاکسازي 80 د    رصدتجهيزات د    ر محوطه چاه 147 رگ سفيدخبر د    ادو گفت: با پاکسازي 20 د    رصدباقيماند    ه، شرايط براي عمليات Top Kill آماد    ه مي شود    .
بيژن عاليپور بعد    ازظهر روز جمعه (26 آبان) ضمن بازد    يداز محوطه چاه 147، استخر، لوکيشن‎هاي A و C و تجهيزات استينگر و اتي‎واگن‎ها گفت: عمليات استقرار د    کل 93 فتح روي لوکيشن C آغاز شد    ه است و به طور موازي، د    کل 94 نيز براي استقرار روي لوکيشن A آماد    ه شد    ه است؛ وي با بيان اين‎که کارها طبق برنامه د    ر حال پيشروي است، بر رعايت مسائل ايمني تاکيدکرد    .
عاليپور با اشاره به ساخت استينگرها زير نظر امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و همکاري کارکنان اين شرکت و شرکت ملي حفاري ايران د    ر آماد    ه‎سازي استينگرها، ابراز اميد    واري کردکه با استفاد    ه از اين تجهيزات همراه با اتي‎واگن‎ها، عمليات پيش رو به خوبي انجام شود    .
آماد    ه شد    ن 6 عد    داستينگر براي نصب د    ر د    هانه چاه
مد    يرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب همچنين از آماد    ه شد    ن 6 استينگر براي نصب د    ر د    هانه چاه هم خبر د    ادو گفت: چهار عد    داستينگر 14 اينچ و 2 عد    داستينگر 11 اينچ با طول‎هاي متفاوت، براي حالت‎هاي مختلف، براي نصب روي د    هانه چاه 147 ساخته شدکه پس از پاکسازي و متمرکز شد    ن شعله چاه، يکي از آنها براي آغاز عمليات Top Kill روي د    هانه چاه مستقر خواهدشد    . عاليپور افزود    : تميز کاري استخر 130 هزار بشکه اي همه روزه انجام مي شودو با توجه به استفاد    ه از تمام ظرفيت موتور پمپ هاي آب د    ر خنک سازي عمليات حمله به آتش، تسطيح مجد    دمحوطه عمليات و پاکسازي آبراه هاي اطراف، علاوه بر احد    اث جاد    ه هاي د    سترسي جد    يدبراي حصول اطمينان از روندعمليات موردتاکيداست.   وي با تاکيدبر اولويت د    ار بود    ن ايمني و حفظ جان کارکنان گفت: با آغاز استقرار د    کل هاي 93 و 94 حفاري و افزايش ترد    دخود    روها تا استقرار کامل د    کل‎ها و آغاز حفاري عمود    ي و انحرافي، علاوه بر عمليات نزد    يک شد    ن به د    هانه چاه، لازم است تد    ابير ايمني با جد    يت بيشتري پيگيري شودتا ضمن حفظ سرعت انجام عمليات، سلامت همکاران به خطر نيفتد    .   د    کل حفاري 95 فتح شرکت ملي حفاري ايران مستقر روي چاه شماره 147 ميد    ان رگ سفيدروز يکشنبه (هفتم آبان ماه)، بر اثر فوران گاز چاه 147 رگ سفيدد    چار حريق شدو متاسفانه د    ر اين حاد    ثه، 2 تن از کارکنان شرکت ملي حفاري جان باختند    . ميد    ان نفتي رگ سفيدواقع د    ر جنوب غربي کشور و يکي از ميد    ان هاي بزرگ نفتي است که از اطراف د    ر بين ميد    ان هاي نفتي بي بي حکيمه (د    ر جنوب شرق)، پازنان (د    ر شمال شرق)، رامشير (د    ر شمال غرب)، زاغه- هند    يجان- بهرگانسر و تنگو (د    ر جنوب غرب) محصور شد    ه است.

 

مديرعامل شرکت ملي گاز:
اصلاح فرآيندها در نيمه دوم فعاليت هاي شرکت ملي گاز در دستورکار قرار گرفت

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در مراسم توديع و معارفه مديريت برنامه ريزي شرکت ملي گاز گفت: حرکت در جهت بهتر شدن، برندشدن، جهاني شدن و اصلاح فرآيندها در دستور کار شرکت ملي گاز است و اگر ما روي اصول حرکت کنيم، هم در زندگي و هم در کار موفق خواهيم بود.
حميدرضا عراقي روز سه شنبه (30 آبان ماه) در آيين توديع مدير برنامه ريزي شرکت ملي گاز ضمن قدرداني از تلاش هاي 37 ساله محمدرضا قدسي زاده و اشاره به برخي ويژگي هاي فردي وي گفت: به اعتقادمن فردي که در مديريت برنامه ريزي به عنوان سکاندار امور را هدايت مي کند، بايدفردي قابل اعتمادو داراي ساختار فيزيکي و ذهني مناسب و در انجام و پيگيري کارها بسيار صبور باشدو از اصول خودبراي تحقق اهداف سازمان دفاع کندو در آن جهت گام برداردو سازمان را به اهداف و جايگاهي والاتر ارتقا دهدکه اين ويژگي ها در آقاي قدسي زاده وجودداشت.
وي افزود: آقاي قدسي زاده انساني با صلابت، قابل اعتماد، دورانديش و داراي راهبرد، ديندار، مومن، بي اعتنا به ماديات، دقيق در قضايا، مطيع خداوندو کسي بودکه بر اساس اصول حرکت مي کردو اين موضوع نشان مي دهدکه اگر ما بر اساس اصول حرکت کنيم، در زندگي و کار موفق خواهيم بود. عراقي با بيان اين که شرکت ملي گاز حرکت براي بهتر شدن، برندشدن، جهاني شدن و اصلاح فرآيندها را در نيمه دوم فعاليت خوددر پيش گرفته، اظهار کرد: لازمه رسيدن به اين اهداف، آن است که مديريت برنامه ريزي ابتدا خودرا متحول و سپس سبب تحول در شرکت شود؛ پس انتظار مي رودکه تلاش خودرا در اين زمينه دوچندان کنيم.
در ادامه اين مراسم، محمدرضا قدسي زاده، مدير سابق برنامه ريزي شرکت ملي گاز، با بيان بخشي از سابقه خدمت خوددر صنعت گاز، اظهار کرد: اعتقادم بر اين است که ما بايدکارهاي صنعتي را هرچه بهتر با فراگرفتن علم و دانش و مهارت آموزي آن انجام دهيم زيرا اين کار سبب رشدو پيشرفت اقتصادکشور مي شود.
وي با تاکيدبر اين که همه بايدبراي توسعه کشور فعاليت کنيم، اظهار کرد: گاز مي تواندمحور توسعه اقتصادکشور باشدو ما نبايداين ثروت خدادادي را هدر دهيم و نسبت به آينده خودو فرزندانمان بي تفاوت باشيم؛ زيرا اين کار هم از نظر حرفه اي و هم به لحاظ ديني شايسته نيست.
مدير سابق برنامه ريزي شرکت ملي گاز با بيان اين که يک فردنمي تواندبه مسائل سياسي بي تفاوت باشد، گفت: ما بايدنسبت به مسائل کشور و منطقه آگاهي کافي داشته و بتوانيم آن را تحليل کنيم و موضع گيري درستي داشته باشيم، اما نبايدمسائل سياسي را در کار دخيل کنيم و اين مسئله در شرکت گاز به عنوان يک نهادخدمت رسان بايددر نظر گرفته شود. در اين مراسم، محمدرضا صديقي با حفظ سمت مديريت امور مالي شرکت ملي گاز به عنوان سرپرست مديريت برنامه ريزي شرکت ملي گاز ايران منصوب شد.

 

مديرعامل شرکت نفت خزر:
مطالعات در خزر جنوبي با همکاري شرکت‎هاي بين‎المللي روزآمدمي‎شود

مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: مطالعات گذشته که از احتمال وجودذخاير غني هيدروکربوري در جنوب درياي خزر حکايت داشته است، با کمک شرکت‎هاي خارجي به روز مي‎شود. محسن دلاويز به نشريه پلاتس گفت: فعاليت هاي توسعه‎اي در مناطق شمال ايران به ويژه مناطق فراساحلي، با تأخير و هزينه بيشتري نسبت به پروژه هاي جنوب کشور انجام مي شود؛ اما با اين حال در منطقه خزر موفقيت هايي به دست آمده و شرکت نفت خزر طي سال‎هاي اخير، موفق به کشف نفت در بلوک 2/6 خزر شده است. وي به حفاري دو حلقه چاه در بخش ايراني خزر طي سال‎هاي گذشته اشاره کردو افزود: تاکنون وجودحدود2 ميلياردبشکه ذخيره نفت درجا در اين بخش اثبات شده است. دلاويز با بيان اين‎که در واکنش به افزايش تقاضاي انرژي در شمال کشور و ملاحظات منافع ملي، طي ماه‎هاي اخير کميته سرمايه گذاري با هدف جذب سرمايه‎هاي خارجي در پروژه هاي درياي خزر تشکيل شده است، ادامه داد: اين کميته مذاکرات خودرا با شرکت‎هاي خارجي دنبال مي‎کند. به گفته وي، پيش‎بيني مي‎شوددر آينده نزديک، چندکنسرسيوم تمايل خودرا براي همکاري در فعاليت‎هاي توسعه‎اي خزر اعلام کنند. بر اساس اين گزارش، طي 2 ماه گذشته، شرکت ملي نفت ايران تفاهمنامه‎اي با هدف ارزيابي زمين شناختي در بخش خزر جنوبي با شرکت لوک‎اويل روسيه و تفاهمنامه‎اي با هدف مطالعه ميدان سردار جنگل و بلوک هاي اکتشافي 24، 26 و 29 درياي خزر با شرکت ORG نروژ امضا کرده است که به گفته مديرعامل شرکت نفت خزر، امضاي اين دست تفاهم نامه ها نشان دهنده تغيير فضاي کاري در خزر و حمايت هاي وزير نفت و اعضاي هيئت مديره شرکت ملي نفت از اکتشاف و توسعه در اين منطقه است.  
دلاويز معتقداست اگرچه توسعه در خزر، پيگيري ها و ريسک هاي خاص خودرا داردو سرمايه گذاران بدون شک با محافظه کاري هايي به اين بخش مي آيند، اما با درايت متوليان و پيشبردمذاکرات و تفاهم نامه هاي اخير، روزهاي خوبي در انتظار خزر خواهدبود.

 


در هشت ماه نخست امسال
ميانگين مصرف روزانه بنزين به 81 ميليون ليتر رسيد

ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور در 245 روز ابتدايي امسال 81 ميليون ليتر بوده است که نسبت به دوره مشابه پارسال، 8 درصدافزايش يافته است. ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور در دوره مشابه پارسال 75 ميليون ليتر بوده است.ميانگين مصرف بنزين در آبان ماه روزانه 3/78 ميليون ليتر اعلام شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصدرشدنشان مي دهد.بالاترين مقدار مصرف بنزين در آبان ماه مربوط به روز پنجشنبه (25 آبان ماه) با 9/93 ميليون ليتر و کمترين مقدار مصرف به جمعه (19 آبان ماه) با 3/66 ميليون ليتر مربوط مي شود. روندمصرف بنزين کشور با آغاز فصل پاييز و بازگشايي مدارس و همچنين به دليل کاهش حجم سفرهاي مردم و همزماني با ماه هاي محرم و صفر نسبت به 6 ماه ابتدايي سال مطلوب تر ارزيابي شده است.

 


برگزار ي کارگاه تامين مالي توسعه ميدان‎هاي نفت و گاز
شرکت CBC هلنددر ادامه سلسه کارگاه‎هاي مديريت شرکت‎هاي اکتشاف و توليدکه در تهران برگزار کرده است، برنامه برگزاري کارگاه « تامين مالي طرح‎هاي توسعه‎اي ميدان‎هاي نفت و گاز» را در دستور کار دارد.اين کارگاه با هدف معرفي بهترين راهبردهاي تامين مالي در توسعه ميدان‎هاي نفتي و گازي، 11 تا 13 آذرماه امسال در هتل تهران برگزار مي‎شود.در اين کارگاه سه روزه، راهبردها و گزينه‎هاي تامين مالي به منظور انتخاب بهترين و جذابترين راهبردمعرفي مي‏شودو شرکت‎کنندگان در پايان کارگاه، قادر به ساخت يک مدل تجاري مالي و طرح اقدام «Plan Of Attack» در اين زمينه خواهندشد.دستيابي به ديدوسيع در حوزه راهبردهاي تامين مالي و يادگيري مفاهيم پايه‎اي در زمينه ساختار سرمايه، وام و سهام، معرفي گزينه‎هاي تامين مالي در دسترس در بخش نفت و گاز، چالش‎هاي کنوني در حوزه تامين مالي و مدل‎هاي موفق تامين مالي در سال‎هاي 2016 و 2017 و معرفي تامين‎کنندگان مالي شامل بنگاه‎هاي مالي و شرکت‎هاي سهامي عام و خاص، از محورهاي اين کارگاه عنوان شده است.Meb Somani با 35 سال تجربه در حوزه نفت و گاز، مدرس اين کارگاه است و مديران مالي، مديران بازرگاني، کارشناسان بانکي و مشاوران مالي شرکت‎ها مي‎تواننددر اين کارگاه شرکت کنند.

 

اصفهان، ميزبان چهارمين کميته انرژي ايران و اتريش شد
چهارمين نشست کميته انرژي ايران و اتريش براي بررسي نقشه راه هاي همکاري انرژي 2 کشور با حضور اشتفان شولتز، سفير اتريش صبح سه شنبه (30 آبان ماه) در اصفهان برگزار شد.نشست اين کميته در همسويي با پيگيري سندنقشه راه همکاري هاي اقتصادي ايران و اتريش براي يک دوره پنج ساله (2016 تا 2020) و همچنين اجرايي کردن تفاهم نامه هاي همکاري هاي 2 کشور در زمينه انرژي برگزار شد.هيئت ايراني به سرپرستي حسين اسماعيلي، مديرکل اروپا، آمريکا و همسايگان درياي خزر در اين نشست درباره بهينه سازي مصرف سوخت، سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز، اکتشاف و توسعه، آموزشي، تحقيقاتي، دانشگاهي، مسائل مربوط به محيط زيست، انرژيهاي تجديدپذير و  برق با هيئت اتريشي به سرپرستي، يوخن پنکر، مديرکل راهبردانرژي اروپا مذاکره کردند.همچنين در اين نشست، چگونگي همکاري اتاق هاي بازرگاني ايران و اتريش بررسي شد.همکاري با اتريش همسو با همکاري با اتحاديه اروپا بوده و مي تواندآغازي براي ديگر کشورهاي اروپايي باشدتا در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران مشارکت و سرمايه گذاري کنند.شرکت هاي اتريشي از جمله او ام وي اتريش علاقه مندي خودرا براي سرمايه گذاري در ايران اعلام کردند.اتريش يکي از کشورهاي اروپاي مرکزي و پايتخت آن وين است. اين کشور از شمال با آلمان و جمهوري چک، از شرق با اسلوواکي و مجارستان، از جنوب با ايتاليا و اسلووني و از غرب با سوئيس و ليختنشتاين هم مرز است.