استفاد ه حد اکثري از ظرفيت‎هاي د اخلي د ر طرح بومي‎سازي کالاها

حد ود  95 د رصد  مواد  اوليه ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته‎هاي تکميلي د رون‎چاهي توليد  شد ه د ر قالب طرح بومي‎سازي کالاهاي پرمصرف صنعت نفت، از محل توليد ات د اخلي تامين مي‎شود . رامين قلمبر، مد ير پشتيباني ساخت و تامين کالاي نفت د رباره قرارد اد هاي گروه نخست طرح بومي‎سازي کالاهاي پرمصرف صنعت نفت که به ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته‎هاي تکميلي د رون‎چاهي مربوط مي‎شود ، گفت: د ر اين گروه، تاکنون حد ود  20 د رصد  کالاهاي موضوع قرارد اد  آماد ه و تحويل د اد ه شد ه است. وي با اشاره به بهره‎مند ي کامل از توانمند ي‎هاي د اخلي د ر اين گروه کالايي عنوان کرد : توليد کنند گان اين تجهيزات د ر کشور، بيش از 95 د رصد  مواد  اوليه مورد  نياز خود  را از محل توليد ات د اخلي تامين مي‎کنند ؛ حال آنکه تا پيش از اجراي طرح بومي‎سازي کالاهاي پرمصرف صنعت نفت و با وجود  ظرفيت‎هاي د اخلي مناسب، گاه تا 50 د رصد  مواد  اوليه ساخت اين تجهيزات از طريق وارد ات تامين مي‎شد . قلمبر افزود : حد ود  پنج د رصد  وارد ات مواد  اوليه هم تنها د ر موارد ي صورت گرفته که به هر د ليل، امکان تامين آن از د اخل کشور فراهم نبود ه است. بر اساس اين گزارش، طرح بومي‎سازي 10 گروه کالاها و تجهيزات مورد  نياز صنعت نفت با د ستور وزير نفت و با هد ف تقويت توانمند ي‎هاي د اخلي و اتکاي بيشتر صنعت نفت به محصولات سازند گان ايراني، از اواخر سال 93 د ر د ستور کار قرار گرفت. اين 10 گروه کالا شامل ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته تکميلي د رون‎چاهي، پمپ هاي د رون چاهي، انواع مته‎هاي حفاري (صخره اي، الماسي، مغزه گيري)، انواع شيرهاي کنترلي، ايمني و تجهيزات جانبي، انواع لوله‎ها، الکتروموتورهاي ضد  انفجار و د ور متغير، ماشين هاي د وار (توربين، کمپرسور و پمپ‎ها شامل پمپ‎هاي گريز از مرکز)، فولاد هاي آلياژي CRYOGENICS، ابزارهاي اند ازه گيري حفاري و ساخت پيگ‎هاي هوشمند  است. د ر اين ميان، ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته‎هاي تکميلي د رون‎چاهي، يکي از گروه‎هاي کالايي است که به سرانجام رسيد ه و بخشي از کالاهاي موضوع قرارد اد هاي آن ساخته و تحويل د اد ه شد ه است.

قد رد اني از صند وق هاي بازنشستگي صنعت نفت  
رئيس هيئت مد يره کانون مرکزي صنعت نفت تهران به سبب ارائه بن کارت از صند وق هاي بازنشستگي، پس اند از و رفاه کارکنان صنعت نفت قد رد اني کرد . مهد ي فقاهتي د ر نامه اي به رئيس صند وق هاي بازنشستگي صنعت نفت از تلاش هاي د ست د رکاران صند وق به سبب ارائه بن کارت رفاه به پيشکسوتان و بازنشستگان قد رد اني کرد . حسن کريم پور، رئيس هيئت مد يره کانون بازنشستگان صنعت نفت گيلان و د بير پانزد همين گرد همايي کانون هاي بازنشستگان سراسر کشور د ر نامه اي به رئيس صند وق ها از همه د ست د رکاران تهيه و توزيع بن کارت رفاه براي بازنشستگان صنعت نفت قد رد اني کرد . از چند ي پيش کار توزيع بن کارت د ر نمايند گي هاي صند وق د ر سراسر کشور و برخي فروشگاه هاي رفاه آغاز شد ه است، اعتبار پيش بيني  شد ه براي هر کارت 650 هزار تومان است که قابليت استفاد ه د ر همه فروشگاه هاي مجموعه رفاه را د ارد .


مد يرعامل شرکت انتقال گاز اعلام کرد:
صاد ر ات بيش از يک ميليارد  مترمکعب
گاز به عراق  

مد يرعامل شرکت انتقال گاز گفت: صاد رات روزانه گاز به بغد اد  بين 7 تا 25 ميليون مترمکعب تعيين و تاکنون يک ميليارد  و 200 ميليون مترمکعب گاز از پايانه نفت شهر به عراق صاد ر شد ه است. سعيد  توکلي، مد يرعامل شرکت انتقال گاز، د رباره صاد رات گاز به عراق گفت: د و پايانه مرزي د ر نفت شهر و شلمچه د ر مناطق عملياتي 7 و يک، براي  صاد رات گاز طبيعي به عراق اختصاص يافته  که به اين منظور د و رشته خط لوله 48 اينچ منشعب از خط ششم سراسري شامل خط کوهد شت-نفت شهر به طول 231 کيلومتر و اهواز- شلمچه به طول 141 کيلومتر طراحي  و احد اث شد ه است. وي د رباره صاد رات گاز به بغد اد  توضيح د اد : از پايان خرد اد  امسال، صاد رات گاز به بغد اد  از پايانه نفت شهر آغاز و تاکنون يک ميليارد  و 200 ميليون مترمکعب گاز صاد ر شد ه است.
توکلي اد امه د اد : هم اکنون از طريق شبکه موجود  ايلام و کرمانشاه، روزانه 14 ميليون مترمکعب گاز   مصارف نيروگاهي به بغد اد  صاد ر مي شود  که افزايش آن به مصرف گاز د اخلي بستگي د ارد ؛ با وجود  اين بر اساس قرارد اد  بين ايران و عراق، با تکميل خط ششم سراسري، ميزان صاد رات از حد اقل 7 ميليون مترمکعب گاز شروع مي شود  و تا 25 ميليون مترمکعب د ر روز قابليت افزايش د ارد . مد يرعامل شرکت انتقال گاز از آماد گي ايران براي صاد رات گاز به بصره خبر د اد  و اظهار کرد : پايانه شلمچه براي صاد رات گاز به بصره د ر نظر گرفته شد ه، خط لوله صاد راتي اهواز-شلمچه نيز گازد ار شد ه و به محض آماد گي طرف عراقي، صاد رات گاز ايران به بصره آغاز مي شود  که همانند  قرارد اد  بغد اد ، قابليت صاد رات تا 25 ميليون مترمکعب د ر روز وجود  د ارد . وي با تاکيد  بر اينکه ميزان افزايش صاد رات گاز به عراق به ويژه د ر ماه هاي سرد  سال به موازنه توليد  و مصرف د اخلي بستگي د ارد ، تصريح کرد : شرکت ملي گاز ايران همواره به تعهد هاي خود  د ر قبال صاد رات گاز پايبند  بود ه اما مرد م نيز بايد  به اين نکته توجه د اشته باشند  که هرچه ميزان مصرف گاز د ر د اخل بهينه باشد ، سبب صاد رات بيشتر و افزايش ارزآوري مي شود . توکلي اد امه د اد : به ازاي هر يک د رجه کاهش ميزان حرارت د ر منازل و مکان هاي عمومي، صرفه جويي برابر يک فاز عسلويه يعني 20 تا 25 ميليون مترمکعب انجام مي شود ، همه ما بايد  به اين نکته د قت کنيم که لازم نيست حرارت منازل و ساختمان ها را تا حد ممکن بالا ببريم تا از گرماي کافي برخورد ار شويم بلکه با استفاد ه از لباس هاي گرم مي توانيم ميزان مصرف گاز را کاهش د هيم تا به جاي سوزاند ن بيهود ه گاز، آن را به ارزش افزود ه تبد يل کنيم. مد يرعامل شرکت انتقال گاز گفت: د رجه رفاه د ر کشورهاي اروپايي مانند  ايتاليا 15 د رجه سانتي گراد  تعيين شد ه، اما د ر ايران بين 19 تا 21 د رجه است که د ر زمستان به 24 تا 26 د رجه نيز مي رسد  اين موضوع، نشان د هند ه مصرف بي رويه گاز د ر کشور است؛ توجه به اين نکته نشان مي د هد  امکان افزايش صد ور گاز منوط به متعاد ل شد ن مصرف د اخلي است، اولويت د ر شرکت ملي گاز تامين نياز د اخلي کشور است.

 

تاکيد  بر اجراي طرح هاي پد افند  غيرعامل د ر مجتمع گاز پارس جنوبي
نخستين همايش پد افند  غيرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي با هد ف افزايش آگاهي کارکنان اين مجتمع با موضوع پد افند  غيرعامل و شعار «پد افند  غيرعامل، حصول اطمينان از مصونيت و آماد گي کشور» برگزار شد . مسعود  حسني، مد ير عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: يکي از شعارهاي مطرح شد ه د ر هفته پد افند  غيرعامل، حصول اطمينان و آماد گي د ر شرايط بحراني است و مجتمع گاز پارس جنوبي نيز بايد  اين آماد گي را براي مقابله با حواد ث د اشته باشد . وي با بيان اينکه يکي از اهد اف پد افند  غيرعامل، افزايش پايد اري و تاب آوري سيستم است، افزود : اينکه بگوييم، د ر مقابل هيچ حاد ثه اي مشکلي نخواهيم د اشت، سخن د رستي نيست اما بايد  بد انيم چگونه با تبعات يک حاد ثه مقابله کنيم و مشکلات آن را به حد اقل برسانيم. حسني با تاکيد  بر لزوم توجه به مفاد  اقتصاد  مقاومتي براي غلبه بر مشکلات و بحران ها اظهار کرد : شناسايي تهد يد ها يکي از تأکيد ات مقام معظم رهبري د ر حوزه پد افند  غيرعامل است، همچنين د اشتن شناخت کافي به موضوع ها از اهميت بالايي برخورد ار است، زيرا تا زماني که شناخت کامل نسبت به يک موضوع ند اشته باشيم، به راه هاي مقابله با آن نيز د ست نخواهيم يافت. مد يرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي اد امه د اد : امروز د ر کشور د ر حوزه پد افند  غيرعامل اساتيد  و نفرات بسيار خبره اي د اريم، با وجود  آنکه کارهاي زياد ي د ر اين زمينه انجام شد ه ولي متأسفانه د ر حوزه پد افند  غيرعامل د ر صنعت نفت هنوز اطلاعات کامل نيست، چراکه صنعت نفت بسيار پيچيد ه و متنوع است. وي افزود : لازم است همکاران ما د ر صنعت نفت د ر رابطه با پد افند غيرعامل اطلاعات لازم کسب کنند  که بهترين راه استفاد ه از متخصصان حوزه پد افند  غيرعامل و د انش آنها به عنوان مشاور است. د ر چشم اند از 1404، مجتمع گاز پارس جنوبي بزرگترين و سرآمد ترين شرکت منطقه د ر حوزه گاز خواهد  بود  و توليد ، محيط زيست، کاهش مصرف انرژي و منابع و بهاي تمام شد ه محصولات به عنوان اهد اف راهبرد ي اين شرکت د نبال مي شود .

 

کارگاه تامين مالي توسعه ميد ان‎هاي نفت و گاز برگزار مي‎شود
شرکت CBC هلند  د ر اد امه سلسه کارگاه‎هاي مد يريت شرکت‎هاي اکتشاف و توليد  که د ر تهران برگزار کرد ه است، برنامه برگزاري کارگاه « تامين مالي طرح‎هاي توسعه‎اي ميد ان‎هاي نفت و گاز» را د ر د ستور کار د ارد . اين کارگاه با هد ف معرفي بهترين راهبرد هاي تامين مالي د ر توسعه ميد ان‎هاي نفتي و گازي، 11 تا 13 آذرماه امسال د ر هتل تهران برگزار مي‎شود . د ر اين کارگاه سه روزه، راهبرد ها و گزينه‎هاي تامين مالي به منظور انتخاب بهترين و جذاب ترين راهبرد  معرفي مي‏شود  و شرکت‎کنند گان د ر پايان کارگاه، قاد ر به ساخت يک مد ل تجاري مالي و طرح اقد ام «Plan Of Attack» د ر اين زمينه خواهند  شد . د ستيابي به د يد  وسيع د ر حوزه راهبرد هاي تامين مالي و ياد گيري مفاهيم پايه‎اي د ر زمينه ساختار سرمايه، وام و سهام، معرفي گزينه‎هاي تامين مالي د ر د سترس د ر بخش نفت و گاز، چالش‎هاي کنوني د ر حوزه تامين مالي و مد ل‎هاي موفق تامين مالي د ر سال‎هاي 2016 و 2017 و معرفي تامين‎کنند گان مالي شامل بنگاه‎هاي مالي و شرکت‎هاي سهامي عام و خاص، از محورهاي اين کارگاه عنوان شد ه است.
Meb Somani با 35 سال تجربه د ر حوزه نفت و گاز، مد رس اين کارگاه است و مد يران مالي، مد يران بازرگاني، کارشناسان بانکي و مشاوران مالي شرکت‎ها مي‎توانند  د ر اين کارگاه شرکت کنند .

 

گزارشي از فعاليت هاي اخير پژوهشگاه صنعت نفت
چشم انداز روشن  پژوهش در صنعت نفت

امضاي تفاهم نامه همکاري ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شركت راشيگ آلمان   
  پژوهشگاه صنعت نفت و شركت آلماني راشيگ روز چهارشنبه (17 آبان) به منظور گسترش همكاري هاي د وجانبه تفاهم نامه همكاري امضا كرد ند . منصور بزمي، معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت، د ر حاشيه اين مراسم به جايگاه شركت راشيگ د ر اروپا اشاره كرد  و گفت: اين شركت، يكي از معتبر ترين شركت هاي فعال د ر اروپا و جهان است و بسياري از صنايع با اين مجموعه همكاري مي كنند . وي د رباره ابعاد  مختلف اين تفاهم نامه گفت: تفاهم نامه امضا شد ه به منظور توسعه همكاري هاي اين د و مجموعه د ر زمينه انتقال فناوري هاي مرتبط با تجهيزات د اخلي برج هاي تقطير د ر پالايشگاه ها و پتروشيمي ها، طراحي برج هاي تقطير بر پايه محصولات اين شركت آلماني، آموزش نرم افزار winsorp آموزش متخصصان و كارشناسان پژوهشگاه د ر حوزه هاي مرتبط كاري اين شركت خواهد  بود . همچنين ساخت تجهيزات اين شركت د ر ايران از سوي بخش خصوصي با حمايت فني پژوهشگاه د ر د ستور كار خواهد  بود . معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه به فعاليت هاي پژوهشگاه د ر اين زمينه نيز اشاره كرد  و گفت: اين مجموعه فعاليت هاي گسترد ه اي د ر زمينه طراحي برج هاي تقطير انجام د اد ه است و هم اكنون با همكاري شركت راشيگ مي توانيم از روش هاي نوين اين مجموعه د ر طراحي هاي خود  استفاد ه كنيم.

توانمند ي هاي پژوهشگاه صنعت نفت ما را تحت تاثير قرار د اد
ميشائل شولتس مد ير فني شركت راشيگ آلمان نيز، فعاليت هاي اين شركت را بيش از 120 سال د انست و گفت: فعاليت هاي اين شركت بيشتر د ر زمينه برج هاي تقطير معطوف شد ه است و نه  تنها د ر آلمان بلكه به بسياري از شركت ها د ر سراسر د نيا خد مات رساني مي کند . وي اد امه د اد : پس از بررسي هاي انجام شد ه، ايران را كشوري مناسب براي توسعه همكاري ها و تجاري سازي محصولات د انستيم و اميد واريم تباد ل اطلاعات و تجربيات د و كشور به صورت گسترد ه اي صورت پذيرد . مد ير فني اين شركت آلماني د رباره فعالعيت هاي انجام شد ه د ر پژوهشگاه نيز اظهار كرد : نخستين بار است كه از اين مركز تحقيقاتي بازد يد  مي كنم؛ فعاليت هاي اين مركز مرا بسيار تحت تاثير قرار د اد  و تمايل بسياري براي كسب اطلاعات بيشتر د ر زمينه فعاليت هاي اين مجموعه به منظور  همكاري هاي د و جانبه آتي د ارم. اين تفاهم نامه ميان منصور بزمي، معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت و ميشائل شولتس مد ير فني شركت راشيگ آلمان د ر مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه به امضا رسيد .

 افتتاح انستيتو تصفيه و شيرين سازي گاز د ر پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملي گاز ايران با هد ف بررسي اجراي پروژه هاي فاز اول انستيتو تصفيه و شيرين سازي گاز، روز چهار شنبه (24 آبان) نشستي مشترك برگزار كرد ند . اكبر زمانيان، رييس پرد يس پايين د ستي پژوهشگاه صنعت نفت، د ر حاشيه اين نشست كه با حضور رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و مد ير پژوهش و فناوري شركت ملي گاز برگزار شد ، به قرارد اد  هاي امضا شد ه د ر حوزه پايين د ست با وزارت نفت اشاره كرد  و گفت: وزارت نفت 13 قرارد اد  با د انشگاه ها و مراكز پژوهشي برتر كشور د ر سال گذشته به منظور تشكيل انستيتو هاي مجزا با هد ف توسعه د انش فني د ر زمينه فرآيند  ها، مواد  شيميايي و تجهيزات به امضا رساند . وي تصريح كرد : قرارد اد  هاي حوزه پايين د ست به د و فاز قابل تقسيم است كه فاز اول آن شامل تهيه نقشه راه و برنامه جامع تحقيقاتي و راه اند ازي انستيتو است تا د ر نهايت، نقشه راه مناسبي براي انستيتو ها تهيه شود . زمانيان با بيان اين كه انستيتو فرآورش گاز به كارفرمايي شركت ملي گاز ايران به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد ه است، گفت: زمان انجام فاز اول اين پروژه 8 ماه بود ه كه آذر امسال به پايان خواهد  رسيد ، همچنين د ر فاز اول، علاوه بر قرارد اد  هاي تهيه نقشه راه و برنامه جامع تحقيقاتي 8 پروژه د يگر نيز با كارفرما به امضا رسيد ه است. رئيس پرد يس پايين د ستي پژوهشگاه با اشاره به اين كه فضاي مناسبي براي راه اند ازي اين انستيتو د ر پژوهشگاه د ر نظر گرفته شد ه است، تصريح كرد : آزمايشگاه ها،  گروه  هاي تحقيقاتي، كارگروه  هاي تخصصي و كميته راهبري مرتبط تشكيل شد  و همچنين آيين نامه هاي مناسب اين كار تهيه شد ه است. وي به بازد يد  كارفرما از مجموعه انستيتو نيز اشاره كرد  و گفت: فضايي با وسعت 200 متر مربع براي فعاليت هاي ستاد ي اين انستيتو د ر پژوهشگاه د ر نظر گرفته شد ه است؛ علاوه بر اين فضا، 21آزمايشگاه  به منظور پيشبرد  فعاليت هاي تحقيقاتي و انجام آزمايشات از ميان آزمايشگاه هاي پرد يس پايين د ستي به اين انستيتو اختصاص يافت. زمانيان اد امه د اد : براي راه اند ازي و افتتاح انستيتو شيرين سازي گاز، روز چهارشنبه (24 آبان) بازد يد ي از سوي مد ير پژوهش و فناروي شركت ملي گاز، رييس پژوهشگاه صنعت نفت و جمعي از متخصصان مرتبط با اين حوزه از آزمايشگاه ها، ستاد  و سالن كنفرانس تجهيز شد ه انجام شد . وي بر رضايتمند ي كارفرما و مد يران پژوهشگاه از امكانات اين انستيتو و نحوه پيشرفت كار تاكيد  كرد  و افزود : تلاش خواهد  شد  تا د و ماه آيند ه با حضور مد يران و متخصصان ارشد  وزارت نفت اين انستيتو د ر پژوهشگاه افتتاح شود . وي د ر پايان از تلاش محققان و كارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت به خصوص پرد يس پايين د ستي اين مجموعه كه د ر پيشبرد  اهد اف اين پروژه كمك كرد ه اند ، قد رد اني کرد .

روند  پيشرفت  پروژه هاي مشترك بررسي شد
 پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملي نفتكش ايران روز سه شنبه (23 آبان) با هد ف بررسي روند  پيشرفت پروژه ميان د و مجموعه د ر زمينه «روش هاي نوين و ارائه راهكار عملي براي بهبود  و ارتقاي كيفيت سوخت بانكرينگ و كاهش آلايند ه ها» جلسه اي مشترك د ر پژوهشگاه صنعت نفت برگزار كرد ند . جعفر توفيقي، رييس پژوهشگاه صنعت نفت، به اهد اف برگزاري اين نشست مشترك اشاره كرد  و گفت: پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملي نفتكش ايران چند ي پيش با هد ف انجام خد مات بررسي روش هاي نوين و ارائه راهكار عملي براي بهبود  و ارتقاي كيفيت سوخت بانكرينگ و كاهش آلايند ه ها قرارد اد  همكاري امضا كرد ه اند  و از آنجا كه شركت ملي نفتكش مجموعه اي حايز اهميت د ر صنعت نفت محسوب مي شود ، حل مشكل اين مجموعه به عنوان يك تعهد  بين المللي د ر د ستور كار پژوهشگاه قرار گرفته است. اين مقام مسئول اد امه د اد : د ر نشست امروز مروري بر پيشرفت اين پروژه انجام شد  كه خوشبختانه با گزارش هاي كارفرما و مجري، نتايج مثبت و مناسبي به د ست آمد ه است و اميد واريم اين پروژه، مقد مه اي براي گسترش تعاملات آتي طرفين باشد . ايشان با تاكيد  بر اين كه خلق ارزش افزود ه به عنوان يكي از محور هاي فعاليت هاي پژوهشگاه است، تصريح كرد : از يك سو خلق ارزش افزود ه و د انش فني بايد  د ر د ستور كار محققان اين مجموعه باشد  و از سوي د يگر، صنعت بايد  فناوري محور و د انش بنيان تر شد ه تا توسعه فناوري به نحو مطلوبي د ر كشور انجام شود . وي پژوهشگاه صنعت نفت را سرمايه اي عظيم از منظر نيروي  انساني و سخت افزاري براي صنعت د انست و گفت: اين مجموعه ظرفيت را د ارد  كه د ر عرصه جهاني به يك برند  معتبر بد ل شود ؛ از اين رو همه محققان اين مجموعه تلاش مي كنند  رضايت نسبي صنعت را به خود  جلب كنند .
 د ر اد امه اين نشست، كيان ارثي، مد يرعامل، شركت ملي نفتكش ايران، به موضوع اقتصاد  مقاومتي اشاره كرد  و گفت: بحث اقتصاد  مقاومتي با توجه به د ستور مقام معظم رهبري بايد  همه گير شود  و به منظور پيشرفت صنعت مي بايست استفاد ه از بنگاه هاي د اخلي د ر د ستور كار قرار گيرد . مد يرعامل، شركت ملي نفتكش اد امه د اد : تعامل د و جانبه اي كه ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملي نفتكش ايجاد  شد ه است، نه تنها براي اين شركت بلكه د ر سطح بين المللي نيز نتايج مثبتي به همراه خواهد  د اشت.  اين مقام مسئول تصريح كرد : د ر اين نشست گزارش هاي مثبتي از روند  اين پروژه ارائه شد ؛ از اين رو با امكانات مناسب و گسترد ه تر بايد  سرعت روند  فعاليت ها را تقويت كرد .  كيان ارثي، به موضوع مهم مصرف سوخت د ر كشتي ها اشاره كرد  و گفت: تا سال 2020، بر اساس اعلام سازمان بين المللي د ريانورد ي، سولفور سوخت كشتي ها بايد  بالغ بر نيم د رصد  باشد .
وي با تاكيد  بر اينكه زمان زياد ي تا سال 2020 باقي نماند ه است، اظهار کرد : با توجه به اهميت موضوع كاهش سولفور، تصميم بر آن شد  كه از توان متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت به نحو شايسته استفاد ه شود ؛ از اين رو اين نشست د ر اد امه همكاري هاي اين د و مجموعه برگزار شد .


انجام طرح خود كفايي افزايه هاي پرمصرف و راهبرد ي د ر صنعت حفاري    
عزت الله كاظم زاد ه، رييس پژوهشكد ه مهند سي نفت پژوهشگاه صنعت نفت، با اشاره به  اين كه پژوهشگاه د ر زمينه حفاري تجربيات موفقي را د ر كارنامه خود  د ارد ، گفت: اين مجموعه فعاليت هاي موثري را د ر زمينه هاي مختلف پژوهشي انجام د اد ه و از اين رو توانسته است اطمينان صنعت را به خود  جلب كند . د ر طرح خود كفايي، افزايه هاي پرمصرف و راهبرد ي د ر صنعت حفاري، تكميل و انگيزش چاه كه متقاضي آن شركت ملي نفت ايران بود ه است، د ر د ستور كار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت.
وي اد امه د اد : از سه سال پيش اين طرح آغاز شد ه و تاكنون چند  قلم از اين افزايه ها به مراحل تست آزمايشگاهي، توليد  نيمه صنعتي، صنعتي و ميد اني رسيد ه است كه همگي د ر عمليات  ميد اني نتايج مثبتي نشان د اد ه اند  و اين موضوع باعث شد ه است كه د ر همين مد ت كوتاه د رخواست متعد د ي از صنعت براي به كارگيري اين د ستاورد ها د ر شركت هاي عملياتي د اشته باشيم. رييس پژوهشكد ه مهند سي نفت پژوهشگاه صنعت نفت با تاكيد  بر اين كه افزايه هاي طراحي شد ه د ر اين مجموعه كاملا د ر صنعت حفاري كاربرد ي شد ه است، تصريح كرد : اين افزايه ها د ر فهرست كالاي مورد  نياز صنعت حفاري قرار گرفته است و از آنجا كه اين موضوع مي تواند  براي كشور ارز آوري خوبي به همراه د اشته باشد  و همچنين از خروج ارز نيز جلوگيري كند ، از د ستاورد  هاي بسيار ارزشمند  اين پژوهشكد ه محسوب مي شود . وي افزود : د ر فاز د وم اين طرح، ساخت و فرمولاسيون ساير افزايه هاي مورد  نياز صنعت حفاري، تكميل و انگيزش چاه كشور د ر د ستور كار قرار د ارد .